O bibliodramie

Proponowana przez nas bibliodrama umożliwia wejście w przestrzeń tekstu biblijnego, czyli w świat Biblii, i spotkanie z jej bohaterami, którzy niosą w sobie różne emocje, uczucia, towarzyszące ich zmaganiu się z własnym życiem, pragnienia oraz pytania: kim jestem? Czego lub kogo szukam? Kogo słucham? Komu ufam i za kim podążam?

Głównym założeniem prezentowanej metody dogłębnego odczytywania znaczeń Pisma Świętego w grupie jest odkrycie w sobie tych samych lub podobnych odczuć, przeżyć i pytań, które domagają się odpowiedzi od człowieka i Boga. Do osiągnięcia tego celu zbliżamy się przez konfrontację z biblijnymi postaciami, która pozwala niejako stanąć w sytuacji/roli Abrahama, Zuzanny, Nikodema, Piotra, Marty i Marii, paralityka, uczniów Jezusa lub wejść z nimi w dialog. Zyskując wgląd w osobisty dramat bohaterów, czy szerzej w przesłanie tekstu biblijnego, zaczynamy w jego świetle rozumieć naszą sytuację egzystencjalną.

W perspektywie bibliodrama pomaga uświadomić sobie ukryte dotąd obszary własnej tożsamości, otwiera na nową jakość przeżywania, pomaga w zobaczeniu źródła dobrych relacji międzyludzkich i relacji z Bogiem.

Istotnym elementem tej metody jest aktywność połączona nierozerwalnie z kreatywnością i spontanicznością. Istnieje możliwość wyrażenia siebie przez różne formy twórczości własnej: list, pieśń, dowolny tekst pisany, dzieło plastyczne, gest, taniec, rzeźbę.

U źródeł bibliodramy sytuuje się – zdaniem różnych badaczy – psychodrama Jakuba L. Moreno, średniowieczny teatr jezuicki, ludowe misteria religijne odgrywane w okresie Wielkiego Postu, małe grupy biblijne odczytujące Pismo Święte od lat 60. Ważnym źródłem inspiracji dla bibliodramatystów był Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Obecnie dostrzegają oni związki z pedagogiką teatru, tańca, ze świadomością ruchu, technikami arteterapii, teorią komunikacji, filozofią dialogu, teoriami konstrukcjonistycznymi oraz psychologią narracyjną, dyskursywną i twórczości. Metodę tę stosuje się podczas Ćwiczeń Ignacjańskich.

Więcej informacji o bibliodramie można znaleźć pod linkiem: https://bibliodrama.org lub

K. Sztuka, Bibliodrama. Wyobraźnia w spotkaniu z Bogiem i z sobą, Częstochowa 2018.